เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียน

          คำร้อง  -  ทำนอง          นายสุรัตน์ชัย   บุตรดี

                     พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์                         สถาบันที่ประสิทธิ์วิทยา
          ให้ความรู้คู่คุณธรรมนำประชา                           ร่วมพัฒนาอุดมสุขผดุงไทย
                     สรรค์สร้างสายสัมพันธ์อันสูงส่ง               ให้ดำรงคงมั่นไม่หวั่นไหว
          เสียสละ  สามัคคี  มีวินัย                                ประสานน้ำใจเอื้ออารีย์ดุจพี่น้องกัน
                     สง่างาม  -  งามล้ำธงเรา เทา - แดง          ทั่งกล้าแกร่ง  ดั่งดวงตะวัน
          วิทยาก้าวไกลใฝ่สร้างสรรค์                               เลือด เทา  -  แดง นั้นล้วนรู้รักสามัคคี
                     พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์                         ช่วยกันคิด  ร่วมกันทำ  นำวิถี
          เชิดชูชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  คู่ปฐพี                     เทิดไทยทวีวิวัฒนาสถาพร