คณะผู้บริหาร

นายคนึง บุตรคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นางอรนุช จันวิชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศิริวรรณ นรินทร์นอก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา