คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์ กองอาษา
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางรุ่งนภา แสงชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายเรวัตร มากพูน
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.มนัส เนตรสง่า
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางทองดี มีปากดี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริมศักดิ์ จันทร์พลงาม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ สัมพะโว
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายเด่น จันทร์จำปา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายคำผล วิบูลย์ศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม มัดหา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายคนึง บุตรคง
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายด่านชัย ฮันวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภณ สุริโย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกสิทธิ์ คำสะใบ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสายัณห์ ศรีทุมมา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง แสนศรี
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร ไชยชนะ
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจ่อย แสนโคตร
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพันธ์ เสาศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย ภูกองไชย
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายหนูกัน ตันโล
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสวาย คุลีลัง
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางฉวีวรรณ จันทน์จำปา
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดวงจันทร์ พระวิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางมาลัย มากพูน
ตำแหน่ง : เลขานุการที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา