สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางวิชุดา มูลไธสงค์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางบุณฑริกา ทวีเศรษฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจิรนันท์ จันทะวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางบุศรินทร์ บุตรคง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นายประมุข สายสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1