สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางบุณฑริกา ทวีเศรษฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางวิชุดา มูลไธสงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวจิรนันท์ จันทะวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางบุศรินทร์ บุตรคง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2