สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอภิรดี พรมแสงใส
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางนารีรัตน์ เถิงเพ็งพัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายณัฐวุฒิ มาวิเศษ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวณัฏฐณิชา เขียวดวงดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีภิรมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวพัศดีญา ไพฑูรย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายภูมินทร์ ยางธิสาร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

Mr. David Roy Shutton
ครูต่างชาติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1