หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

 

โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
หลักสูตรที่เปิดสอน


ภาคปกติ
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6