อักษรย่อและสีประจำโรงเรียน
อักษรย่อและสีประจำโรงเรียน

โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์  ใช้อักษรย่อ  
คือ  พ.ว.  โดยมีสีประจำโรงเรียน คือ 
สีเทา  -  แดง

สีเทา     หมายถึง           ความสุขุม  รอบคอบ  มีวิสัยทัศน์
สีแดง    หมายถึง           พลังแห่งความสามัคคี