สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางมุกดา อินสุวอ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นายวิถิชัย อุทัยกัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวมัทวัน ศรีวีระนุรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

Mr.Gleff Armodia
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางวิลาวรรณ์ พรหมสุรีย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3