คณะผู้บริหาร

นายจักรวาล สูงห้างหว้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางอรนุช จันวิชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศิริวรรณ นรินทร์นอก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา