สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางโสภา ภูสีเขียว
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสุมาลี ชัยมูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางนภาพร ธนาอนันประเสริฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายประมุข สายสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางรัชนีกร สูงห้างหว้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

Mr. Gleff Armodia
ครูต่างชาติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1