สายชั้นอนุบาล

นางอรชร อุปไชย
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสุพัตรา ผิวงาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางณัฐกานต์ ศรีปัญญา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวสุธาสินี วิเศษดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวเกวลิน จันแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวอัมพร บุรีเพีย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2