ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

สถิตินักเรียนโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ปีการศึกษา 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
ที่
ชั้น / ห้อง
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
ชาย หญิง รวม
1 ชั้นอนุบาล 2/1 6 8 14
2 ชั้นอนุบาล 2/2 5 10 15
3 ชั้นอนุบาล 2/3 5 9 14
  รวม 16 27 43
4 ชั้นอนุบาล 3/1 18 9 27
5 ชั้นอนุบาล 3/2 10 11 21
6 ชั้นอนุบาล 3/3 11 10 21
7 ชั้นอนุบาล 3/4 10 11 21
  รวม 49 41 90
  รวมอนุบาล 65 68 133
8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 18 17 35
9 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 19 10 29
10 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 16 12 28
11 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 16 12 28
  รวม 69 51 120
12 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 16 18 34
13 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 14 19 33
14 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 14 19 33
15 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 16 17 33
  รวม 60 73 133
16 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 17 18 35
17 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 14 14 28
18 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 14 14 28
19 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 15 12 27
20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 14 14 28
  รวม 74 72 146
21 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 10 14 24
22 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 15 13 28
23 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 16 11 27
24 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 15 13 28
25 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 15 13 28
  รวม 71 64 135
26 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 12 12 24
27 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 14 15 29
28 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 11 17 28
29 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 12 16 28
30 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 11 18 29
  รวม 60 78 138
31 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 12 14 26
32 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 16 18 34
33 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 16 18 34
34 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 17 17 34
35 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 16 20 36
รวม 77 87 164
รวมประถม 411 425 836
รวมทั้งสิ้น 476 493 969