สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสุระพร ศรีทุมมา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอาภรณ์ คำรินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางจินตนา รอดขันเมือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนุชจรี ศรีสุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวขวัญชนก จรุงไทย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5