ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรวาล สูงห้างหว้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยะฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางอรนุช ธรรมวงศา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริวรรณ นรินทร์นอก
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :