ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการ การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)
      การนิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการ การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) วันจันทร์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ รองผอ. สพป. อด. เขต ๓ พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่ง สพป. อด. ๓ ที่ ๒๙๒/๒๕๖๕ และคณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศติดตาม     ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) และในโอกาสนี้ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนที่เข้าร่วมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ    ณ ห้องประชุมศรีอุดม โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ประมวลภาพดังนี้

โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2565,20:31   อ่าน 136 ครั้ง