ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On Site)

           ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี วันที่ 3 มกราคม 2565

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVD -19)  จึงประกาศงดจัดการเรียนการสอน (On site ที่โรงเรียน

ระหว่างวันที่ 4 - 14 มกราคม 2565 ทั้งนี้ ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน Hybrid(On-Hand, On-Demand, On-Air,Online) และเปิดทำการเรียนการสอน

 (On site) ที่โรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2565,00:00   อ่าน 506 ครั้ง